واحد فروش کیلوگرم
محل بارگیری بنگاه تهران
ضخامت 5
سایز (inch)