واحد فروش کیلوگرم
محل بارگیری بنگاه تهران
ضخامت 6
سایز (inch) 18