واحد فروش کیلوگرم
محل بارگیری بنگاه تهران
سایز 90
استاندارد 304