واحد فروش کیلوگرم
محل بارگیری بنگاه تهران
سایز 100
استاندارد 304