واحد فروش کیلوگرم
محل بارگیری بنگاه تهران
عرض 1250
ضخامت 0.8
استاندارد ST12