واحد فروش کیلوگرم
محل بارگیری بنگاه تهران
ضخامت 0.9
استاندارد ST22