محل بارگیری بنگاه تهران
واحد فروش کیلوگرم
رده 40
سایز 1/4 1
نوع درزدار
استاندارد 304