محل بارگیری بنگاه تهران
واحد فروش کیلوگرم
رده 40
سایز 1/2 2
نوع مانیسمان
استاندارد 304