پروفیل 60*30 ضخامت 2 طول 6 گیلان
قیمت : 21,910 تومان
واحد فروش کیلوگرم
محل بارگیری بنگاه تهران
ضخامت 2