ناودانی 12000*160 طول 12 یزد
قیمت : 14,550 تومان
واحد فروش کیلوگرم
استاندارد سبک
محل بارگیری بنگاه تهران
طول شاخه 12