میلگرد 10 ساده 6 متری تولید مستقیم
قیمت : 14,600 تومان
واحد فروش کیلوگرم
محل بارگیری بنگاه تهران
سایز 10
استاندارد