میلگرد 10 ساده 2 تا 5 متری تولید مستقیم
قیمت : 15,000 تومان
واحد فروش کیلوگرم
محل بارگیری بنگاه تهران
سایز 10
استاندارد