میلگرد 10 ساده 1 تا 2 متری تولید مستقیم
قیمت : 13,000 تومان
واحد فروش کیلوگرم
محل بارگیری بنگاه تهران
سایز 10
استاندارد