محل بارگیری بنگاه تهران
وزن تقریبی
واحد فروش شاخه 12 متری
طول شاخه 12 متری