ناودانی 16 سبک شکفته
قیمت : 14,600 تومان
واحد فروش کیلوگرم
استاندارد سبک
محل بارگیری بنگاه تهران
طول شاخه 6