ناودانی 14 سنگین فایکو
قیمت : 30,000 تومان
واحد فروش کیلوگرم
استاندارد سنگین
محل بارگیری بنگاه تهران
طول شاخه 6