ناودانی 18 سبک فایکو
قیمت : 15,250 تومان
واحد فروش کیلوگرم
استاندارد سبک
محل بارگیری بنگاه تهران
طول شاخه 6