واحد فروش کیلوگرم
محل بارگیری بنگاه تهران
ضخامت 2
سایز (inch)