واحد فروش کیلوگرم
محل بارگیری بنگاه تهران
ضخامت 1
سایز (mil) 28