واحد فروش کیلوگرم
محل بارگیری بنگاه تهران
ضخامت 2
سایز (inch) 1/4 1