واحد فروش کیلوگرم
محل بارگیری بنگاه تهران
ضخامت 4
سایز (inch)