واحد فروش کیلوگرم
محل بارگیری بنگاه تهران
ضخامت 2/5
سایز (inch)