واحد فروش کیلوگرم
محل بارگیری بنگاه تهران
ضخامت
سایز (inch)