واحد فروش کیلوگرم
محل بارگیری بنگاه تهران
ضخامت 3
سایز (inch)