واحد فروش کیلوگرم
محل بارگیری بنگاه تهران
سایز 12
استاندارد A3