واحد فروش کیلوگرم
محل بارگیری بنگاه تهران
سایز 6/5
استاندارد