واحد فروش کیلوگرم
محل بارگیری بنگاه تهران
سایز 80
سایز