واحد فروش کیلوگرم
محل بارگیری بنگاه تهران
ضخامت
عرض
استاندارد
حالت