واحد فروش کیلوگرم
محل بارگیری بنگاه تهران
عرض 1000
استاندارد ST22
ضخامت 0.3