واحد فروش کیلوگرم
محل بارگیری بنگاه تهران
عرض
استاندارد
ضخامت