واحد فروش کیلوگرم
محل بارگیری بنگاه تهران
عرض 1250
استاندارد ST22
ضخامت 1.5