واحد فروش کیلوگرم
محل بارگیری بنگاه تهران
سایز 2/5