واحد فروش کیلوگرم
محل بارگیری بنگاه تهران
سایز 5
استاندارد A1