واحد فروش کیلوگرم
محل بارگیری بنگاه تهران
سایز 6
استاندارد A1