واحد فروش کیلوگرم
محل بارگیری بنگاه تهران
استاندارد A2
سایز 8