واحد فروش کیلوگرم
محل بارگیری بنگاه تهران
استاندارد A3
سایز 12