واحد فروش کیلوگرم
محل بارگیری بنگاه تهران
استاندارد
سایز