محل بارگیری بنگاه تهران
واحد فروش کیلوگرم
رده 40
سایز 1/2 1
نوع مانیسمان
استاندارد 304