محل بارگیری بنگاه تهران
واحد فروش کیلوگرم
رده 40
سایز 4
نوع مانیسمان
استاندارد 304