محل بارگیری بنگاه تهران
واحد فروش کیلوگرم
رده 40
سایز 12
نوع مانیسمان
استاندارد 304