محل بارگیری بنگاه تهران
واحد فروش کیلوگرم
رده 40
سایز 16
نوع مانیسمان
استاندارد 304