محل بارگیری بنگاه تهران
واحد فروش کیلوگرم
رده 40
سایز 20
نوع مانیسمان
استاندارد 304