محل بارگیری بنگاه تهران
واحد فروش کیلوگرم
رده 40
سایز 30
نوع مانیسمان
استاندارد 304