واحد فروش کیلوگرم
محل بارگیری بنگاه تهران
ضخامت 0.4
عرض 1250