واحد فروش کیلوگرم
محل بارگیری بنگاه تهران
ضخامت 0.6
عرض 1000