واحد فروش متر
محل بارگیری بنگاه تهران
دقت برش زیر 1