واحد فروش کیلوگرم
محل بارگیری بنگاه تهران
وزن kg 13