واحد فروش کیلوگرم
محل بارگیری بنگاه تهران
وزن Kg 11.5