واحد فروش کیلوگرم
محل بارگیری بنگاه تهران
وزن Kg 15.5