واحد فروش کیلوگرم
محل بارگیری بنگاه تهران
حالت تسمه*نیم تسمه